Smarta och hållbara förpackningar är något som får allt större uppmärksamhet. Hållbarhet är dock mer komplext än att göra ett antal enskilda åtgärder med oklar effekt. Det är inte alltid lätt att veta vilka åtgärder som är bäst och effektivast med tanke på miljön.

Förpackningsoptimering handlar inte bara om att minska mängden material, utan om att löpande förbättra förpackningsmaterialet i hela värdekedjan.

Det vill säga att förpackningen ska ge tillräckligt skydd med minsta möjliga resursförbrukning, lägsta möjliga miljöbelastning och högsta möjliga återvinningsgrad och energiutnyttjande. Man måste göra noggranna bedömningar av samtliga led i värdekedjan.

Smarta val redan under design- och inköpsfasen kan därför göra stor skillnad för miljön och hållbarhet.

Ladda ner gratis e-bok: Förpacknings- och etikettrender du inte får missa under  2021

#1: Närproducerade förpackningar minskar miljöbelastningen

Transporter har stor påverkan när det gäller utsläpp och energiförbrukning. Transporter står för en fjärdedel av Europas samlade CO2-utsläpp, och dessa måste ha minskat med minst 60 % om 30 år för att EU:s klimatmål ska uppnås. Närproducerade förpackningar kan minska utsläppen av växthusgaser.  

Genom att välja en inhemsk leverantör av förpackningar och etiketter kan man minska CO2 -utsläppen från transporterna. Dessutom får du chansen att marknadsföra ett hållbarhetstänkande kring produkten: Om produkten är svensk, varför inte satsa på svenska förpackningar och etiketter också? Det bidrar samtidigt till ökade sysselsättningsmöjligheter i Sverige.  

Strikta miljökrav nationellt och internationellt påverkar utvecklingen av förpackningar och förpackningslösningar. En inhemsk leverantör känner till dessa krav i detalj och bör kunna erbjuda innovativa och hållbara lösningar för din produkt.

Läs mer: Användning av monomaterial för en cirkulär ekonomi

#2: Välj material som bidrar till ökad materialåtervinning

Idun Mills etiketter Tomra monomaterial
Foto: Tomra

För att förpackningen ska bli en del av den cirkulära ekonomin, där målet är att resurser stannar i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt, måste den designas för materialåtervinning. Detta gäller även etiketten, där detaljer kan göra stor skillnad för återvinningsgraden.

I de fall det går, finns det stora fördelar med att använda samma material till förpackning och etikett. olika plastmaterial med olika egenskaper. Om olika plasttyper blandas kan det bli svårare att återvinna förpackningen. Om både etikett och förpackning är gjorda av exakt samma plasttyp blir det lättare att sortera och återvinna plasten. Det är det som kallas monomaterial.

Från Norge hämtar vi följande två exempel på när man bytt material och fått stor effekt av det.

Matproducenten Mills ökade sin återvinningsgrad för plastflaskor genom att byta etikettmaterial. När etiketten och flaskan tillverkades av samma typ av material blev 145 ton plastflaskor återvinningsbara.

Även Orkla har genomfört samma förbättring:

"Genom att byta plasttyp i etiketten till samma som i flaskan har vi ökat återvinningsgraden med över 70 % och bidragit till att över 260 ton plast kan återanvändas årligen", förklarar Johanne Kjuus, hållbarhetsansvarig på Orkla Foods Norge.

Läs mer: Varför behöver produkter en hållbar märkning?

#3: Välj en etikettdesign som gör det enkelt att källsortera

När en förpackning ska återvinnas är det viktigt att man har valt rätt etikettmaterial eller produktmärkning. Vissa egenskaper hos etikettens klister eller storlek kan leda till att återvinningsbara produkter går till spillo. Om etikett och förpackning inte är av samma material behöver du genomföra olika åtgärder för att säkerställa att produkten källsorteras rätt och återvinns.

För det första är det viktigt att etiketten har korrekt storlek för produkten. Det gäller särskilt flaskor. Returpack rekommenderar att högst 40 % av förpackningens yta täcks av en vanlig etikett, och max 75 % av flaskans yta om man använder heltäckande sleeve-etikett.

För det andra är det avgörande att etiketten är lätt att lossa från den förpackning som ska kunna pantas. Om etiketten sitter för hårt fäst mot underlaget kan hela förpackningen avläsas som något annat än den är, och då riskera att hamna utanför kretsloppet och inte återvinnas. Det är därför viktigt att känna till Returpacks spesifikationer och "Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar" i detalj så att produkterna kan pantas och böter undvikas. Returpack skriver följande i sina specifikationer:

"Limmet ska vara avtvättbart eller lösligt i 65°C varmt vatten innehållande en alkalielösning. Limmet ska ej återaktiveras vid lägre temperaturer. Inga lim- eller etikettrester får finnas kvar på plasten efter tvätten och de lösa etikettbitarna får ej klibba."

#4: Informera konsumenten om hur förpackningar skall återvinnas.

Det är viktigt att märka produkterna om hur förpackningen skall återvinnas. Ibland kan det vara svårt för konsumenten att veta hur och var man skall sortera produkten. Till exempel kan en oblat i smörpaketet se ut som metall, men skall återvinnas som papper. Bägaren för keso upplevs som plast, men är papper. Omslagspapperet till energibaren är gjort i återvunnet material och skall därför sorteras som brännbart.

I takt med att producenterna utvecklar sina förpackningar för att bli mer hållbara, så hinner inte alltid konsumenterna med i utvecklingen och därför är det viktigt att märka hur det skall återvinnas. Förutom att skapa en hållbar produkt så är det även en marknadsmässig fördel för företagen att visa att man jobbar för en hållbar miljö genom att märka produkten hur den skall återvinnas och vad förpackningen är gjord av.

LADDA NER GRATIS E-BOK: Förpacknings- och etikettrender under 2021